sahypa_head_bg

Habarlar

 • Dogry CNC enjam materialyny nädip saýlamaly

  Dogry CNC enjam materialyny nädip saýlamaly

  CNC işleýşi üçin dogry material saýlamak, soňky önümiň optimal öndürijiligini, berkligini we çykdajylylygyny gazanmak üçin möhümdir.Elýeterli materiallaryň giň toplumy bilen, olaryň häsiýetlerine, güýçli taraplaryna, çäklendirmelerine we ulanylyşyna düşünmek möhümdir ...
  Koprak oka
 • 6-Maslahatyň hilini barlamak we gözegçilik usullary

  6-Maslahatyň hilini barlamak we gözegçilik usullary

  CNC işlemegiň köp peýdasy bar, şonuň üçin öndürijiler ony saýlaýarlar.CNC işleýşi adaty işleýişe garanyňda has täsirli we ýalňyşsyz bolsa-da, hil barlagy henizem zerurdyr.Hil gözegçiligi we gözleg gaýtadan işlemegiň ähli tapgyrlarynda geçirilýär.Goşmaça ...
  Koprak oka
 • 3D çap etmek we CNC enjamlaşdyryş: Tapawutlar we deňeşdirme

  3D çap etmek we CNC enjamlaşdyryş: Tapawutlar we deňeşdirme

  “CNC Machining” 3D çap etmek bilen birmeňzeş zatmy ually Aslynda olar bir zat däl.3D çap etmek we CNC işläp bejermek ikisi hem önümçilik tehnologiýasy, ýöne bölekleri döretmek üçin aýratyn usullary ulanýan dürli önümçilik prosesleri bar.Follo ...
  Koprak oka
 • Welosipediň haýsy böleklerine CNC bölekleri gerek?

  Welosipediň haýsy böleklerine CNC bölekleri gerek?

  Welosipedler transportyň we maşk etmegiň meşhur görnüşidir we olaryň öndürijiligi we hili olaryň bölekleriniň takyklygyna we hiline baglydyr.Cokary takyklyk we ýokary netijelilik önümçilik tehnologiýasy hökmünde CNC işleýşi welosiped önümçiliginde giňden ulanyldy.Bu makala ...
  Koprak oka
 • Awtoulag pudagy üçin CNC : artykmaçlyklary we goýmalary

  Awtoulag pudagy üçin CNC : artykmaçlyklary we goýmalary

  Awtoulag pudagynda ýörite CNC böleklerini ulanmagyň köp dürli artykmaçlygy bar.Bu blog ýazgymda, awtoulag dünýäsinde ýörite CNC böleklerini saýlamagyň we satyn almagyň näme üçin möhümdigine düşünmek üçin size bu artykmaçlyklary jikme-jik öwrenerin.A ...
  Koprak oka
 • Şertnama öndürijisini haçan ulanmagy göz öňünde tutmaly?

  Şertnama öndürijisini haçan ulanmagy göz öňünde tutmaly?

  Iň uly kompaniýalaryň köpüsi şertnama öndürijilerine bil baglaýarlar.“Google”, “Amazon”, “General Motors”, “Tesla”, “Jon Dir” we “Microsoft” ýaly guramalaryň önüm öndürmek üçin ösümlikleri ösdürmek üçin serişdeleri bar.Şeýle-de bolsa, p şertnamasynyň artykmaçlyklaryny bilýärler ...
  Koprak oka
 • CNC näme öwrülýär?

  CNC näme öwrülýär?

  CNC öwrümli takyk bölekler CNC öwrülişi, çig malyň torna aýlanýan işleýiş prosesi, gural gerekli mukdarda material aýrylýança we zerur şekil ýa-da geometriýa ýetýänçä gural belli bir ýagdaýda galar ...
  Koprak oka
 • CNC Milling näme?

  CNC Milling näme?

  Freze, aýlaw kesiji gurallary ulanyp, bir bölekden materialy aýyrmagy öz içine alýan takyk in engineeringenerçilik prosesi.Freze maşyn kesiji gaty ýokary tizlikde aýlanýar we metalyň çaltlyk bilen aýrylmagyna mümkinçilik berýär.Birnäçe dürli m bar ...
  Koprak oka
 • 3 Axis CNC Machining-iň meşhurlygynyň sebäpleri

  3 Axis CNC Machining-iň meşhurlygynyň sebäpleri

  5 ok CNC işleýşi freze çözgütlerinde indiki uly zada öwrülen hem bolsa, 3 ok CNC işleýşi henizem täsirli we girdejili çözgüt hökmünde seredilýär.Köp kompaniýanyň 3 ok işleýiş enjamyny ulanmagy makul bilmeginiň birnäçe sebäbi bar.Bu ýazgyda t ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2